Adatvédelem

A Whirlpool Magyarország Kft. (székhely: 1117 Budapest, Bercsényi utca 25. 4. em.; Cégjegyzékszám: 01-09-165880.; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám: 10751020-2-43.) Magyarországon bejegyzett, a magyar jogszabályok szerint működő gazdasági társaság (a továbbiakban: Whirlpool . A Whirlpool mint a globális Whirlpool csoport („Whirlpool Csoport”) tagja elkötelezett, hogy a tudomására jutott személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel és bizalmasan kezelje a jelen tájékoztatóban meghatározott célok érdekében.

Ez a tájékoztató ismerteti a gyűjtött adatokat, azok kezelésének módját és céljait, valamint az ilyen adatokhoz való hozzáférésre, annak frissítésére, módosítására vagy törlésére vonatkozó egyéni jogai gyakorlásának módját. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jelen adatvédelmi tájékoztató önkéntes elfogadásával Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Whirlpool a jelen tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje, feldolgozza, illetve továbbítsa az Ön által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat. Az adatkezelés nyilvántartási száma a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:  NAIH-76721/2014.

A SZEMÉLYES ADATOK GYŰJTÉSÉNEK CÉLJA ÉS MÓDJA, VALAMINT A KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSOK

Azokat a személyes adatokat, amelyeket a megvásárolt termék regisztrálásakor, illetve információ vagy támogatás kérésekor, valamint Whirlpool Magyarország Kft. termékeknek az online shopban való megvásárlásakor ad meg, a társaság csak olyan mértékben kezeli, amennyire az a tájékoztatóban ismertetett célok megvalósításához szükséges. Amennyiben nem szükséges, hogy a Whirlpool a személyes adatokat a jelen dokumentumban megfogalmazott célok érdekében azonosítható formában kezelje, a társaság vállalja, hogy a személyes információkat személytelenített módon kezeli, és eltávolítja a személyes azonosíthatóságot lehetővé tévő adatokat.

A megadott személyes adatokat a társaság arra használja, hogy személyes fiókokat hozzon létre és/vagy jóváhagyja a termékregisztrációs űrlapokat és/vagy kapcsolatba lépjen Önnel és/vagy teljesítse a termékek vásárlása céljából küldött megrendeléseket.

Az e tájékoztatóban hivatkozott termékregisztrációs űrlap kitöltése és elküldése nem kötelező, de felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben nem tölt ki ilyen űrlapot, a társaság esetleg nem tudja teljesíteni a kérését vagy megfelelően nyújtani az igényelt szolgáltatást. A társaság továbbá az adatok hiányában nem tudja tájékoztatni olyan fontos vagy hasznos információkról, mint például a megvásárolt termék(ek)re vonatkozó meghosszabbított jótállás.

Ezenfelül, amennyiben a családtagjaira, barátaira vagy egyéb harmadik félre vonatkozó személyes információkat ad meg, azzal megerősíti és vállalja, hogy megkapta az adott harmadik fél megfelelő beleegyezését a személyes adatainak a tájékoztatóban ismertetett célokra történő felhasználása céljából történő közléséhez.

A SZEMÉLYES ADATOK GYŰJTÉSE ÉS KEZELÉSE

A személyes adatok megszerzése után a Whirlpool az alábbi célokból kezelheti azokat:

• A termékvásárlást érintő ügyfélkapcsolat kezelése, az ügyfélkommunikáció rögzítése és nyomonkövetése, a vonatkozó jogszabályi, valamint belső számviteli, adminisztratív és adózási követelményeknek, eljárásoknak és előírásoknak való megfelelőség biztosítása.

• Az adatoknak a Whirlpool Csoport más társaságaival való megosztása a tájékoztatóban szereplő célok érdekében. A Whirlpool Csoporthoz tartozó társaságok listája kérésre elérhető.

• Az Ön előzetes beleegyezése esetén az adatok megosztása olyan kiválasztott partnerekkel, amelyek az adatokat a tájékoztatóban közölt célok érdekében használják fel. A partnerek listája kérésre elérhető.

• Az Ön előzetes beleegyezése esetén és/vagy az egyéb törvényi vagy jogszabályi előírások által megengedett mértékben az információk marketingcélú felhasználása.

• Ügyféltájékoztatás a jelen dokumentum következő fejezetében foglaltak szerint.

TÁJÉKOZTATÁS

Amennyiben ehhez hozzájárult és az egyéb törvényi vagy jogszabályi előírások nem tiltják, a társaság felhasználhatja személyes adatait az e-mail, sms, mms (és egyéb elektronikus eljárás), fax, posta vagy telefon útján történő információküldéshez az alábbi tartalommal:

• a társaság szerint az Ön számára érdekes újdonságokról, ajándékokról, termékhírekről vagy új termék megjelenéséről szóló marketinganyagok, termékpromóciók, értékesítési ajánlatok vagy a készülékekre, tartozékokra és fogyóeszközökre vonatkozó online értékesítési ajánlatok, amelyeket a Whirlpool Magyarország Kft. és illetve más, kiválasztott kereskedelmi partnerek tesznek közzé; ezek listája kérésre elérhető;

• kereskedelmi és marketingajánlatok, közlemények (például hírlevelek) a Whirlpool Magyarország Kft.révén az Ön által regisztrált vagy megjelölt termékekre vonatkozó jótállás meghosszabbításáról; ilyen jótállás kötelezettje lehet a Whirlpool Magyarország Kft.-vel együttműködő garanciabiztosító  a Whirlpool megbízható kereskedelmi partnere;

• a termékekre vagy az ügyfélkiszolgálásra vonatkozó felmérések részvételi meghívója;

• sorsolásokra, versenyekre és játékokra, kiállításokra, valamint konyhai vagy termékbemutatókra szóló meghívók.

• Amennyiben bármelyik, a fentiekben ismertetett tevékenységre vonatkozó, illetve marketinganyagról le kíván iratkozni, akkor kövesse a marketinganyagokban található leiratkozási utasításokat vagy forduljon hozzánk az alábbi elérhetőségen keresztül: regisztracio@whirlpool.hu.

HOZZÁFÉRÉS A SZEMÉLYES ADATOKHOZ

Munkatársaink a fent felsorolt célokra gyűjthetik és kezelhetik a személyes adatokat az adminisztratív, számviteli, marketing, promóciós, ügyfélkapcsolati, informatikai rendszerfelügyeleti, vezetési, karbantartási, fejlesztési, valamint a felmérésekhez és promóciókhoz kapcsolódó tevékenységek során a jelen tájékoztatóban megjelölt célok érdekében. Személyes adatait a társaság a Whirlpool Csoport adatbázisaiban, illetve külső szolgáltatók által felügyelt adatbázisokban tárolja, amely szolgáltatókkal a Whirlpool Csoport erről megfelelő megállapodást köt. Ezek az adatbázisok az Európai Unió területén és az Egyesült Államokban találhatók, az adatbázisok listája pedig kérés esetén elérhető.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy bizonyos adatok bejelentésre kerülhetnek a helyileg illetékes hatóságok és közintézmények számára, általában jogi vagy adózási célokból, illetve indokolt esetben a Whirlpool Magyarország Kft. üzletmenetének, ügyfeleinek, alkalmazottainak és beszállítóinak védelme érdekében. Amennyiben az anonimizálás nem lehetetlen, vagy kivitelezhetetlen, a személyes adatok átadhatók továbbá a lehetséges vevők és partnerek, illetve ezek tanácsadói részére, ha az átadás a társaság egészének, illetve tevékenységének vagy eszközeinek lehetséges eladása vagy átruházása, kereskedelmi együttműködések vagy vegyesvállalati megállapodások céljából. Az ügylet lezárását követően a vevők és partnerek a jelen tájékoztatóban megjelölt célokra felhasználhatják az adatokat.

SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA HARMADIK ORSZÁGBA

A helyi adatvédelmi törvények lehetővé teszik a Whirlpool Magyarország Kft. számára a személyes adatok más országba való továbbítását az Ön előzetes beleegyezése vagy más jogalap alapján, továbbá, ha biztosított az adatok megfelelő szintű védelme.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Whirlpool Magyarország Kft. vagy a Whirlpool Csoport egyéb tagjai, a nevünkben eljáró harmadik fél szolgáltatók, és egyes gondosan megválasztott partnerek alkalmazottainak lakóhelye külföldön vagy akár az Európai Gazdasági Térség területén kívül is lehet. A Whirlpool Magyarország Kft. ezért elkötelezett annak biztosítása iránt, hogy ilyen esetekben az adatok továbbítása teljes mértékben megfeleljen az európai uniós és a helyi jog elveinek és előírásainak, valamint hogy a társaság megteszi a megfelelő intézkedéseket a személyes adatok védelme érdekében az érintett országokban és területeken.

A SZEMÉLYES ADATOK MEGŐRZÉSE

A Whirlpool Magyarország Kft. a személyes adatokat addig kezeli és őrzi meg, amíg ez a jogszabályoknak való megfelelés vagy a társaság azonosított és jogos érdekei, illetve a fentiekben megjelölt céljai érdekében szükséges.

AZ ÖN JOGAI

Az EU adatvédelmi rendelkezései lehetővé teszik az Ön számára annak ellenőrzését, hogy Whirlpool Magyarország Kft.  milyen személyes adatait tárolja, továbbá hozzáférést biztosítanak Önnek az adatok másodpéldányához és a Whirlpool Magyarország Kft.  általi adatkezelés módjára, illetve céljára vonatkozó információkhoz. Emellett kérheti a társaság által nyilvántartott személyes adatai frissítését és/vagy módosítását, illetve amennyiben a vonatkozó törvények lehetővé teszik, az adatok törlését is. Bármikor visszavonhatja az előzőleg adott hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez.

Amennyiben élni kíván a fenti jogaival, változtassa meg az értesítési beállításokat, vagy értesítse a Whirlpool Magyarország Kft. képviseletét az adatainak változásáról. Személyes adatainak a Whirlpool Magyarország Kft. általi kezelésével kapcsolatos kérdéseit az alábbi elérhetőségen teheti fel: regisztracio@whirlpool.hu.

Safe Harbor – Biztonságos Kikötő

A Whirlpool megfelel az Európai Unió, valamint Svájc területéről származó információk gyűjtésére, felhasználására és visszatartására vonatkozó, az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió, illetve az Egyesült Államok és Svájc által kötött Safe Harbor (Biztonságos Kikötő) keretegyezménynek az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma által előírtak szerint. A Whirlpool tanúsítja, hogy betartja az Egyesült Államok és az Európai Unió, illetve Svájc és az Európai Unió között létrejött Safe Harbor egyezménynek az értesítésre, választási lehetőségre, harmadik félnek történő adattovábbításra, biztonságra, adatintegritásra, hozzáférésre és végrehajtásra vonatkozó adatvédelmi elveit. Az Európai Unió és Svájc között fennálló Safe Harbor Keretrendszerről további tájékoztatást az alábbi címen olvashat: http://export.gov/safeharbor.

Ha az adatvédelemmel kapcsolatos problémája van, amelyre nem kapott megfelelő választ, lépjen velünk kapcsolatba a TRUSTe szolgáltatásán keresztül:https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. A fax- és postai szolgáltatásokkal kapcsolatos információért kattintson ide (http://www.truste.com/about-TRUSTe/contact-us). A TRUSTe vitarendezési (Dispute Resolution) eljárása csak angol nyelven érhető el.

Hozzászólások lezárva.

Az oldalon cookie-kat (sütiket) használunk. Az oldal további használatával elfogadja a cookie-k használatát. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás